Projecte Imagina

teatre i creativitat per la salut mental

Privacitat

L'accés i utilització d'aquest lloc web per part de l'usuari suposa que aquest accepta totalment els termes i condicions recollits en aquest document de Política de Privacitat i s'obliga a complir-los. En el mateix sentit l'obliguen al compliment de les normes i observacions referides les condicions d'ús dels continguts del web. Podeu consultar aquesta normativa fent clic a l'apartat Avís legal.

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/99 del 13 de desembre de 1999 sobre Protecció de Dades de caràcter personal (LOPD), l'informem que les dades personals recollides per Asociación Grupo Teatro Imagina / Proyecto Imagina a través de qualsevol formulari o sistema de registre, incloent els de possible obtenció mitjançant el seu ús com a usuari d'aquest espai web, seran guardats i inclosos en els arxius de l'associació, amb raó social a Cal Ninyo, C/ Major núm. 43, 08830, Sant Boi de Llobregat (Barcelona) i amb número de NIF G65687493. Asociación Grupo Teatro Imagina es compromet a utilitzar les dades de caràcter personal d'acord amb les finalitats pròpies de l'entitat i d'acord amb les condicions d'autorització i acceptació per part de l'usuari en cada cas.

Segons el que disposa la Llei Orgànica 15/99 del 13 de desembre de 1999 sobre Protecció de Dades de caràcter personal, l'usuari pot en tot moment exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les seves dades en els termes previstos per aquesta normativa.

Asociación Grupo Teatro Imagina és una proposta on la creativitat, l'expressió i el teatre es conjuguen donant lloc a diversos espais i experiències col·lectives facilitadores de la inclusió i participació social des de l'àmbit de la salut mental. De vegades, el desenvolupament d'algunes d'aquestes experiències, especialment les destinades a afavorir la normalització i sensibilització social cap a les persones que pateixen malalties mentals, necessita disposar i usar imatges i enregistraments d'ús informatiu a nivell comunitari en diferents formats o mitjans de comunicació. Per això, atenent el que disposa l'article 18.1 de la Constitució Espanyola i en la Llei Orgànica 11/1982 de 5 de maig sobre el Dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar a la pròpia imatge, Asociación Grupo Teatro Imagina sol·licita , si escau, la corresponent autorització per a la presa, arxiu i reproducció d'acord amb les condicions d'autorització i acceptació per part de l'usuari en cada cas.

Asociación Grupo Teatro Imagina es compromet a mantenir una cura permanent respecte a l'ús d'imatges fotogràfiques i de vídeo registrades en el desenvolupament dels tallers, accions i/o propostes desenvolupades per l'entitat i limitarà la possible exposició pública dáquestes a fins informatius sempre que es faci en el context adequat, en absoluta coherència amb els objectius de la iniciativa i d'acord amb les condicions d'autorització establertes. De la mateixa manera, es compromet a evitar qualsevol possible exposició futura si fos sol·licitat per la persona afectada.

Copyright Asociación Grupo Teatro Imagina / Proyecto Imagina

Avís legal / Privacitat