Privacitat

L'accés i utilització del present lloc web per part de l'usuari suposa que aquest accepta totalment els termes i condicions recollits en el present document de Política de Privadesa i s'obliga a complir-los. En el mateix sentit l'obliguen al compliment de les normes i observacions referides les condicions d'ús dels continguts del web. Si ho desitja pot consultar aquesta normativa fent clic a l'apartat Avís legal. .

En compliment del que disposa la normativa europea de protecció de dades Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 i d'entrada en vigor de la nova regulació Reglament general de protecció de dades (RGPD ), l'informem que les dades personals recollides per Associació Grup Teatre Imagina / Projecte Imagina a través de qualsevol formulari o sistema de registre, incloent els de possible obtenció mitjançant el seu ús com a usuari d'aquest espai web, seran guardades i incloses en els arxius de l'associació, amb raó social a Cal Ninyo, C / Major nº 43, 08830, Sant Boi de Llobregat (Barcelona) i amb número de NIF G65687493. Associació Grup de Teatre Imagina es compromet a utilitzar les dades de caràcter personal d'acord amb les finalitats pròpies de l'entitat i d'acord amb les condicions d'autorització i acceptació per part de l'usuari en cada cas.

Segons el que disposa l'esmentada normativa, l'usuari pot en tot moment exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició o supressió de les seves dades en els termes previstos per aquesta normativa.

Associació Grup Teatre Imagina és una proposta on la creativitat, l'expressió i el teatre es conjuguen donant lloc a diversos espais i experiències col·lectives facilitadores de la inclusió i participació social des de l'àmbit de la salut mental. En ocasions, el desenvolupament d'algunes d'aquestes experiències, especialment les destinades a afavorir la normalització i sensibilització social cap a les persones que pateixen malalties mentals, necessita disposar i utilitzar imatges i enregistraments d'ús informatiu a nivell comunitari en diferents formats o mitjans de comunicació. Per això, atenent el que disposa la prèviament esmentada normativa europea i l'article 18.1 de la Constitució Espanyola i en la Llei Orgànica 11/1982 de 5 de maig sobre el Dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar ia la pròpia imatge, Associació Grup Teatre Imagina sol·licita, si escau, la corresponent autorització per a la presa, arxiu i reproducció d'acord amb les condicions d'autorització i acceptació per part de l'usuari en cada cas.

Associació Grup Teatre Imagina es compromet a mantenir un permanent cura respecte a l'ús d'imatges fotogràfiques i de vídeo i so registrades en el context dels tallers, accions i / o propostes desenvolupades per l'entitat i limitarà la seva possible exposició pública a fins informatius sempre i quan es faci en el context adequat, en absoluta coherència amb els objectius de la iniciativa i d'acord amb les condicions d'autorització establertes. De la mateixa manera, es compromet a evitar qualsevol possible exposició futura si així fos sol·licitat per la persona afectada o el seu representant legal.

 

Copyright Asociación Grupo Teatro Imagina / Proyecto Imagina

Avís legal / Privacitat