Seguims sumant

Placeholder image

 

Des dels seus inicis, el projecte Imagina es va concebre com a alternativa complementària de suport als processos de recuperació de les persones amb experiencia pròpia en patologia mental.

Seguim sumant és la línea d'intervenció d'Imagina que integra el conjunt d'espais d'activitat destinats preferentment a facilitar oportunitats d'accessibilitat i participació a persones amb trastorn mental.


Principis – Valors

Voluntari: Tota intervenció ha de partir des de la informació directa amb els possibles beneficiaris i l'acceptació per part dels mateixos per procurar la implicació i corresponsabilització en les línies de cooperació.

Cooperatiu: Promovent oportunitats de plena participació en tots els nivells organitzatius i la presa de decisions col·lectiva en posició d'igualtat.

Personalitzat: Ajustar els continguts i el grau de les intervencions als interessos personals i les possibilitats de cada iniciativa.

Capacitador: Promovent la capacitació social i el correcte exercici de rols mitjançant el treball centrat en el desenvolupament d'actituds positives cap al canvi, la implicació personal i la presa de responsabilitat del seu procés.

Educatiu: Afavorint l'adquisició i millora d'habilitats d'autonomia mitjançant metodologies actives i didàctiques vinculades a la necessitats i característiques de les intervencions.

Integrador: Aprofitant els sistemes, grup i xarxes d'ajuda mútua no només com a recursos puntuals de suport sinó com a oportunitats de participació social activa.

Especialitzat: Definit operativament i diferenciat en el seu objectiu i metodologia d'altres tipus d'intervencions de caràcter assistencial i / o social.

Transversal: Articulant les intervencions a partir de la implicació, col·laboració i coordinació amb la resta d'iniciatives i programes de territori que siguin coherents amb el projecte i suposin un valor afegit d'interès per al seu desenvolupament.

L'accés de les persones interessades a conèixer i participar en el projecte, bé sigui per pròpia iniciativa o recomanació de professionals i serveis de l'àmbit de l'atenció especialitzada en salut mental, es facilita amb una trobada informativa amb alguns dels membres de l'Associació Grup de Teatre Imagina. Aquesta primera trobada té per objectiu conèixer els interessos de la persona, les seves motivacions i possible disponibilitat per prendre contacte amb els espais d'activitat. Paral·lelament es facilita a l'interessat la informació referent a les característiques del projecte, objectius, espais i línies de treball en curs així com els horaris, localitzacions i agenda dels diferents tallers en els quals, si així ho desitja, podria incorporar-se.

.

 

Tallers oberts

 

Taller de teatre

 

L'expressió teatral suposa un espai i un procés propis en què les persones experimenten, s'impliquen i es manifesten mitjançant l'acció; una acció que posa en joc el seu cos, pensaments, emocions i actituds. El teatre es converteix en un element d'aprenentatge sobre les capacitats. Creativitat, espontaneïtat i expressió formen part d'una construcció individual i col·lectiva basada en la comunicació i la interacció.

 

Taller de improvisació

El treball d'improvisació, teatral, es pot entendre com un mitjà que combina aspectes lúdics i educatius en el qual, a través del joc, es promouen processos d'aprenentatge i socialització.Per la seva dinàmica permet desenvolupar els aspectes d'expressió en qualsevol dels seus nivells i pot adaptar-se a les capacitats personals de cada participant. Igualment important és que es basa en la promoció del treball cooperatiu entre tots els assistents, incidint en aspectes rellevants com l'acceptació de l'altre, la tolerància a les diferències, l'ajuda mútua i el treball en equip.

 

Taller de construcció

Dedicat al disseny, realització i manteniment dels elements escènics dels diferents espectacles i activitats del Projecte Imagina. Combina elements de creativitat aplicada i experimentació amb nous formats, materials i processos donant l’oportunitat de seguir compartir cadascun dels aprenentatges.

 

Taller de conta contes

Aquest taller ofereix l'oportunitat de descobrir el potencial del conte com eina educativa i de transmissió de valors i poder aprendre habilitats per créixer com a narradors. 

 

Taller de Apoderament i formació

Amb diverses propostes temàtiques a cada període a partir de les necessitats expressades pels interessats. Te per finalitat promoure la formació en competències personals i col·lectives i introduir millores als àmbits de autogestió associativa, difusió i comunicació i representativitat del col·lectiu com a entitat en primera persona.

 

Els tallers oberts d’ Imagina desenvolupen la seva activitat en diversos recursos comunitaris, centres culturals i altres equipaments ciutadans  de Sant Boi i L'Hospitalet de Llobregat i altres localitats (Barcelona). La programació, freqüència, horaris i durada de cada taller es regula periòdicament tenint en consideració els interessos expressats pels participants, les propostes de millora formulades en un procés de millora continua, la disponibilitat de recursos, la prioritat de les tasques a desenvolupar i les necessitats emergents de les diferents línies d'intervenció comunitària o col·laboracions. Per a la seva dinamització aquests espais de taller compten amb la participació d’especialistes en tècniques teatrals i expressives, bé sigui contractats per la mateixa associació o en qualitat de col·laboradors.

Copyright Asociación Grupo Teatro Imagina / Proyecto Imagina

Avís legal / Privacitat